Dnes je , meniny má , zajtra

II. stupeň - inžinierske štúdium

Absolvent študijného programu Manažment získa špecifické poznatky z jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré nadväzujú na úroveň jeho poznatkov nadobudnutých v predchádzajúcom štúdiu. Z hľadiska obsahu výučby tento stupeň štúdia predstavuje ekvivalent MBA (Master of Business Admini- stration).
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže analyzovať prostredie sociálno-ekonomických a spoločenských procesov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Návrhy vie implementovať na výpočtovej technike s využívaním existujúcich metód a modelov a dostupného softvéru. Pri tom dokáže komunikovať s profesionálnymi odborníkmi technickej a programovej časti informatiky. Analytické a návrhové práce dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti manažmentu, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.
Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja manažmentu.


Zabezpečované predmety

Povinné

Povinne voliteľné

Marketingové riadenie Výskum v manažmente
Logistika Motivovanie ľudského potenciálu
Manažérska komunikácia Inovačný manažment
Medzinárodný manažment a marketing Manažérske hry a simulácie
Manažérske informačné systémy
Manažérske rozhodovanie
Organizačné správanie
Strategický manažment
Projektový manažment
Informačný manažment
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3

Aktuálne projekty inžinierského štúdia zabezpečované katedrou

2018 – 2019
Garant projektu Názov projektu
prof. Ing. Martina Blašková, PhD. Modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. Trvalá udržateľnosť podniku ako predpoklad jeho prosperity
Ing. Gabriel Koman, PhD. Vplyv technológie IoT na riadenie procesov/logistických procesov v podniku.
doc. Ing. Milan Kubina, PhD. Vplyv technológie IoT na riadenie procesov v podniku (2018)
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Využitie manažérskych simulačných hier v riadení podniku
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. On-line prostredie – vplyv na manažment a marketing (Príprava výskumného projektu)
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. Zvyšovanie efektívnosti výrobných a obslužných procesov firmy

2017 – 2018
Garant projektu Názov projektu
prof. Ing. Martina Blašková, PhD. Modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu
Ing. Radoslav Jankal, PhD. Spoločensky zodpovedné podnikanie a filantropia
Ing. Jana Makyšová, PhD. Kustomizácia produktu
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. Marketing manažment – analýzy a trendy
doc. Ing. Michal Varmus, PhD. Manažment marketingových aktivít športovej organizácie
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. Implementácia moderných manažérskych metód pri riešení vybraných problémov v podniku