Dnes je , meniny má , zajtra

I. stupeň - bakalárske štúdium

Absolvent prvého stupňa študijného programu manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Absolvent študijného programu manažment v prvom stupni sa stane predovšetkým kvalifikovaným odborníkom:

 • schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií,
 • pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia,
 • disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické konkurenčné výhody.

V uvedených súvislostiach absolvent:
 • pozná a vie využívať metódy a techniky v oblasti plánovania, organizovania, rozhodovania, kontrolovania, práce s ľuďmi a zhodnocovania všetkých typov organizačných vstupov v procese ich transformácie na žiaduce výstupy,
 • poznatky získané analýzami externého aj interného prostredia dokáže syntetizovať, vidieť vo vzájomných súvislostiach, odhaľovať ich spoločné aj rozporné príčiny a dôsledky, odhadovať ich trendy do budúcnosti,
 • vhodnou prácou s informáciami a informačno-komunikačnými technológiami dokáže tvoriť a rozvíjať poznatky potrebné pre efektívne riadenie a prijímanie správnych manažérskych rozhodnutí.

Okrem uvedených poznatkov a schopností je profil absolventa obohacovaný získavaním a rozvojom nasledujúcich významných manažérskych zručností a kompetencií:
 • tímová práca,
 • komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti,
 • tvorivé vedenie a motivovanie,
 • zručnosti využívania informačno-komunikačných nástrojov podporujúcich riadenie,
 • analyticko-syntetické zručnosti,
 • zručnosti ekonomického myslenia a pod.


Zabezpečované predmety

Povinné

Povinne voliteľné

Manažérske prezentačné zručnosti Marketingová komunikácia
Manažment 1 Digitálny marketing
Marketing Riadenie IT projektov
Etika a spoločenská zodpovednosť Športový manažment
Operačný manažment Plánovanie a controling
Manažérska psychológia Manažment 2
Sociológia
Manažment ľudských zdrojov 1
Podnikové informačné systémy
Integrovaný manažérsky systém
Základy výskumu v manažmente