Dnes je , meniny má , zajtra

Najvýznamnejšie výskumné projekty

Projekty EÚ

2020 - 2023 ITMS2014+: 313011V422 Rámcový program Integrovaná infraštruktúra
Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
2019 - 2022 2019-1-SK01-KA203-060789 Rámcový program Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
SmartSoc - Entrepreneurship Education of Future ICT Experts Based on the Horizon Europe and Regional R3S Priorities
2017 - 2019 2017-1-HR01-KA203-035408 Rámcový program Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Informatici pre 21. storočie - rozvíjanie technických a manažérskych zručností a sociálnej
2016 - 2022 ITMS: 312011F057 Rámcový program Operačný program Ľudské zdroje.
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
2016 - 2019 Horizont 2020 Rámcový program Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií.
Shift2Rail-Grant Agreement number: 730844-GoF4R-H2020-S2RJU-2016-01/H2020-S2RJU-OC-2016-01-2
2016 - 2019 Horizont 2020 Rámcový program Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií.
Shift2Rail-Grant Agreement number: 730844-GoF4R-H2020-S2RJU-2016-01/H2020-S2RJU-OC-2016-01-2
2014 - 2017 2014-1-CZ01-KA203-002096 Rámcový program Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Zelené riešenie pre podniky a priemysel.
2013 - 2015 IMTS: 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe, OP: Vzdelávanie
2013 - 2015 IMTS: 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality ŽU v európskom vzdelávacom priestore, OP: Vzdelávanie
2013 - 2015 IMTS: 26220220156 Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
2013 - 2015 IMTS: 26110230120 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
2012 - 2014 ITMS: 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania, OP: Vzdelávanie
2009 - 2010 ITMS: 26110130083 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OP: Vzdelávanie
2009 - 2010 ITMS: 26110130084 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OP: Vzdelávanie
2007 - 2013 ITMS: 22410420015 Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov, OP: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR
2006 - 2008 2005/2.2/01/039 Teleworking v regiónoch, Európsky sociálny fond

Projekty APVV

2021 - 2025 APVV-20-0481 Stratégia trvalej udržateľnosti športovej organizácie v podmienkach Slovenskej republiky
2016 - 2019 APVV-15-0511 Výskum problematiky on-line reputačného manažmentu (ORM) subjektov pôsobiacich v odvetví automobilového priemyslu

Projekty VEGA

2020 - 2023 1/0533/20 On-line reputačný manažment: Nástroje a metódy
2016 - 2019 1/0617/16 Diagnostika špecifík a determinantov strategického manažmentu športových organizácií
2014 - 2017 1/0363/14 Inovačný manažment - procesy, stratégie a výkonnosť
2014 - 2016 1/0890/14 Stochastické modelovanie rozhodovacích procesov v motivovaní ľudského potenciálu
2014 - 2016 1/0621/14 Marketingové riadenie v kooperačnom prostredí - návrh implementácie modelu strategického riadenia kooperačných prepojení
2011 - 2013 1/0067/11 Dynamika a obsah rozhodovacích procesov v motivovaní ľudského potenciálu
2011 - 2013 1/0888/11 Znalostný manažment - modely a aplikácie
2011 - 2013 1/0992/11 Kooperačný manažment - efektívne prístupy pre zisk konkurenčnej výhody
2008 - 2010 1/0878/08 Rozvoj teórie znalostného manažmentu
2007 - 2007 1/1243/04 Dynamický model motivácie ľudského potenciálu
2006 - 2007 1/3818/06 Modelovanie manažérskej a marketingovej komunikácie v sektore služieb
2005 - 2007 1/2588/05 Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti a meranie výkonnosti podnikov
2005 - 2007 1/2605/05 Manažment v komunikačných systémoch (KOM-MAN)II.
2004 - 2006 1/1243/04 Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu
2002 - 2004 1/9172/02 Manažment v komunikačných systémoch (KOM-MAN) I.

Projekty KEGA

2013 - 2015 035ŽU-4/2013 Študijný program 2. stupňa: Riadenie operácií a logistika
2005 - 2007 3/3051/05 Metódy na podporu rozhodovania v manažmente
2004 - 2006 3/2253/04 Tvorba metodiky výučby regionálneho manažmentu formou e-vzdelávania
2003 - 2005 3/103503 Tvorba študijného programu pre študijný odbor Manažment pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia určeného absolventom vys. škôl neekonomického smeru
2001 - 2003 110/2001 Metodika a druhy spracovania seminárnych, ročníkových a kolokviálnych projektov /prác/ pri výučbe manažmentu

Projekty MVTS

2007 - 2007 ČR/SR/ŽU3/07 Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi
2004 - 2006 ČR/SR/ŽU/04/1 Príprava e-learningových vzdelávacích programov z manažmentu a marketingu
2004 - 2006 ČR/SR/ŽU/04/4 Rozvoj kvantitatívnych metód manažmentu v doprave
2003 - 2005 ČR/SR/ŽU/03 Regionálny rozvoj z pohľadu integračných procesov (teritoriálny manažment)
2002 - 2003 ČR/SR/ŽU/02 Procesný manažment v doprave II
2001 - 2002 ČR/Slov/FRI ŽU/2001 Model logistickej obsluhy územia

Ostatné projekty

2013 - 2014 Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE
2005 - 2006 ABSID - Analýza bytovej situácie interných doktorandov do 35 rokov a návrhy na ich zlepšenie (Rozvojový projekt MPSV SR)