Dnes je , meniny má , zajtra

Najvýznamnejšie výskumné projekty

Projekty EÚ

2016 - 2019 Horizont 2020 Rámcový program Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií.
Shift2Rail-Grant Agreement number: 730844-GoF4R-H2020-S2RJU-2016-01/H2020-S2RJU-OC-2016-01-2
2013 - 2015 IMTS: 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe, OP: Vzdelávanie
2013 - 2015 IMTS: 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality ŽU v európskom vzdelávacom priestore, OP: Vzdelávanie
2013 - 2015 IMTS: 26220220156 Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
2013 - 2015 IMTS: 26110230120 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
2012 - 2014 ITMS: 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania, OP: Vzdelávanie
2009 - 2010 ITMS: 26110130083 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, OP: Vzdelávanie
2009 - 2010 ITMS: 26110130084 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, OP: Vzdelávanie
2007 - 2013 ITMS: 22410420015 Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov, OP: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR
2006 - 2008 2005/2.2/01/039 Teleworking v regiónoch, Európsky sociálny fond

Projekty APVV

2016 - 2019 APVV-15-0511 Výskum problematiky on-line reputačného manažmentu (ORM) subjektov pôsobiacich v odvetví automobilového priemyslu prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
doc. Ing. Milan Kubina, PhD.

Projekty VEGA

2016 - 2019 1/0617/16 Diagnostika špecifík a determinantov strategického manažmentu športových organizácií doc. Ing. M. Kubina, PhD.
2014 - 2017 1/0363/14 Inovačný manažment - procesy, stratégie a výkonnosť doc. Ing. V. Lendel, PhD.
2014 - 2016 1/0890/14 Stochastické modelovanie rozhodovacích procesov v motivovaní ľudského potenciálu doc. Ing. M. Blašková, PhD.
2014 - 2016 1/0621/14 Marketingové riadenie v kooperačnom prostredí - návrh implementácie modelu strategického riadenia kooperačných prepojení doc. Mgr. J. Soviar, PhD.
2011 - 2013 1/0067/11 Dynamika a obsah rozhodovacích procesov v motivovaní ľudského potenciálu doc. Ing. M. Blašková, PhD.
2011 - 2013 1/0888/11 Znalostný manažment - modely a aplikácie prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2011 - 2013 1/0992/11 Kooperačný manažment - efektívne prístupy pre zisk konkurenčnej výhody doc. Mgr. J. Soviar, PhD.
2008 - 2010 1/0878/08 Rozvoj teórie znalostného manažmentu prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2007 - 2007 1/1243/04 Dynamický model motivácie ľudského potenciálu doc. Ing. M. Blašková, PhD.
2006 - 2007 1/3818/06 Modelovanie manažérskej a marketingovej komunikácie v sektore služieb doc. Ing. J. Strišš, CSc.
2005 - 2007 1/2588/05 Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti a meranie výkonnosti podnikov doc. Ing. J. Vodák, PhD.
2005 - 2007 1/2605/05 Manažment v komunikačných systémoch (KOM-MAN)II. prof. Ing. Š. Hittmár, PhD
2004 - 2006 1/1243/04 Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu doc. Ing. M. Blašková, PhD.
2002 - 2004 1/9172/02 Manažment v komunikačných systémoch (KOM-MAN) I. prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.

Projekty KEGA

2013 - 2015 035ŽU-4/2013 Študijný program 2. stupňa: Riadenie operácií a logistika doc. Ing. M. Kubina, PhD.
2005 - 2007 3/3051/05 Metódy na podporu rozhodovania v manažmente prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2004 - 2006 3/2253/04 Tvorba metodiky výučby regionálneho manažmentu formou e-vzdelávania prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2003 - 2005 3/103503 Tvorba študijného programu pre študijný odbor Manažment pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia určeného absolventom vys. škôl neekonomického smeru prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2001 - 2003 110/2001 Metodika a druhy spracovania seminárnych, ročníkových a kolokviálnych projektov /prác/ pri výučbe manažmentu prof. Ing. Š. Hittmár, PhD

Projekty MVTS

2007 - 2007 ČR/SR/ŽU3/07 Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi doc. Ing. J. Strišš, CSc.
2004 - 2006 ČR/SR/ŽU/04/1 Príprava e-learningových vzdelávacích programov z manažmentu a marketingu doc. Ing. J. Strišš, CSc.
2004 - 2006 ČR/SR/ŽU/04/4 Rozvoj kvantitatívnych metód manažmentu v doprave prof. Ing. Š. Hittmár, PhD.
2003 - 2005 ČR/SR/ŽU/03 Regionálny rozvoj z pohľadu integračných procesov (teritoriálny manažment) prof. Ing. Š. Hittmár, PhD
2002 - 2003 ČR/SR/ŽU/02 Procesný manažment v doprave II prof. Ing. Š. Hittmár, PhD
2001 - 2002 ČR/Slov/FRI ŽU/2001 Model logistickej obsluhy územia prof. Ing. Š. Hittmár, PhD

Ostatné projekty

2013 - 2014 Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE prof. Ing. Š. Hittmár, PhD., Ing. R. Jankal, PhD.
2005 - 2006 ABSID - Analýza bytovej situácie interných doktorandov do 35 rokov a návrhy na ich zlepšenie Rozvojový projekt MPSV SR