Dnes je , meniny má , zajtra

Výučba zabezpečovaná katedrou

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment. Podieľa sa na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment.
Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.


Materiály na stiahnutie

Písomný projekt o vykonanej praxi - VZOR

Obsah celkového projektu bakalárskeho štúdia

Vzor bakalárskej práce (úvodné strany, obsah a literatúra) - pdf

Vzor bakalárskej práce (úvodné strany, obsah a literatúra) - docx

Zadanie témy bakalárskej práce - vzor

Odporúčania k spracovaniu bakalárskych prác a k štátnym skúškam v študijnom programe manažment

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment

Metodické usmernenie MŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline