Dnes je , meniny má , zajtra

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte, a to v dennom, externom a v celoživotnom vzdelávaní.


Katedra je pracoviskom, ktoré odborne garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a informačný manažment. Podieľa sa na garantovaní habilitačných a profesorských konaní v programe manažment, ako aj v rôznych formách celoživotného vzdelávania. Je vybavená modernou výpočtovou a prezentačnou technikou, ktorá slúži vo vyučovacom procese i vo výskume.


Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa odvíja od jej odborného profilu - orientuje sa najmä na problematiku manažmentu, marketingu, informačných systémov a ďalších podporných problémov riadenia v sociálno-ekonomických procesoch, a to v nasledovných problémových okruhoch:


  • rozvoj teoretických otázok manažmentu a súvisiacich disciplín (marketing, RĽZ, logistika, MIS a podnikanie všeobecne a v dopravných aplikáciách),
  • modelovanie rozhodovacích procesov v manažmente, optimalizácia riadiacich systémov,
  • modelovanie typov manažmentu (personálny, strategický, informačný, operačný a pod.),
  • rozvoj vybraných teoretických otázok podnikových procesov,
  • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných systémov pre manažment.

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov katedry je veľmi bohatá. Ide o pravidelné publikácie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, príspevky na medzinárodných i svetových konferenciách a kongresoch, vydávanie monografií, učebníc, učebných textov a podobne.

Spolupráca katedry s praxou

Spolupráca je zameraná na riešenie konkrétnych projektov z oblasti manažmentu, marketingu, rozvoja ľudských zdrojov, manažérskych informačných systémov a logistiky v celej plejáde štátnych aj súkromných podnikov a spoločností, medzi ktoré patria napr. ŽSR, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., SPP, a. s., ČD – KMŽP Olomouc, VW Slovakia Bratislava, Swedwood Bratislava, Slovenská pošta, a. s., Bratislavská integrovaná doprava, s. r. o. a iné.


Medzinárodná spolupráca

V medzinárodnej spolupráci sa katedra orientuje predovšetkým na univerzity v Českej republike, Poľsku, Litve, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, USA, Veľkej Británii a Nemecku.


Zamestnanci katedry

Zamestnanci katedry pôsobia vo viacerých vedeckých a odborných spoločnostiach, v rámci ktorých sa podieľajú na formulovaní a riešení aktuálnych odborných problémov, organizovaní pravidelných medzinárodných vedeckých konferencií (napr. Human Potential Development/Rozvoj ľudského potenciálu, Manažment v železničnej doprave, Manažment, Teória a prax manažmentu, Systémová integrácia a ďalšie). Taktiež sa podieľajú na rôznych vedecko-výskumných projektoch ako sú napr. VEGA, KEGA, MVTS, ako aj medzinárodných TEMPUS, PHARE, ERASMUS, GRUNDTWIG, Central Europe, 7. rámcový program EÚ, Horizont 2020 a podobne.