Dnes je , meniny má , zajtra

prof. Ing. Milan Kubina, PhD.

Kancelária: B257
Tel.: 041/513 4463
E-mail: milan.kubina@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Strategic Sport Management. Sustainability of Sports Clubs (2021)
 • Digitálny marketing: vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore (2020)
 • Manažment športových organizácií - Významné zainteresované strany (2019)
 • Reputačný manažment (2019)
 • Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku (2018)
 • Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data (2018)
 • Podnikové informačné systémy (2013)
 • Základy teleworkingu a telemarketingu (2011)
 • Marketingové riadenie (2009)
 • Trendy v marketingovej komunikácii (2008)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


1997 - vysokoškolské - Ing. (FRI,ŽU Žilina), Informačné a riadiace systémy
2004 - philosophiae doctor - PhD. (FPEDAS,ŽU Žilina), Odvetvové a prierezové ekonomiky
2013 - docent (FRI,ŽU Žilina), Manažment
2020 - profesor (FRI,ŽU Žilina), Manažment


Priebeh doterajšej praxe


1998 - 1999 PROSOFT, spol. s r .o.

 • konzultant a implementátor IS/IT produktov (ERP Profix)
1999 - 2000 S&T Varias spol. s r.o.
 • konzultant a implementátor IS/IT produktov (ERP SAP/R3)
2000 - 2006 Walmark, spol. s r.o.
 • vedúci IS/IKT oddelenia
2006 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • vysokoškolský učiteľ
 • výučba predmetov: Podnikové informačné systémy, Manažérsky informačné systémy, Podnikové systémy pre podporu rozhodovania, Počítačové siete, Podnikové komunikačné systémy
 • participácia na rôznych vedeckých a grantových projektoch (VEGA, KEGA, APVV, ESF, EŠF a podobne)
 • vedúci Katedry manažérskych teórií (2014 - )