Dnes je , meniny má , zajtra

Ponuka pre firmy a organizácie

V rámci prepájania výučby a praxe ponúkame možnosť spolupráce pri zadávaní a vypracovaní projektových, bakalárskych a diplomových prác. Katedra manažérskych teórií ponúka pre firmy a organizácie aj ďalší zaujímavý sortiment služieb, ako napr. školenia, analýzy, poradenstvo a ďalšie. V prípade záujmu kontaktujte vedúceho katedry doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. prostredníctvom e-mailu: milan.kubina@fri.uniza.sk, alebo telefonicky: 041/513 4463.


Študentské záverečné a semestrálne práce

Pokiaľ máte záujem spolupracovať so študentmi je to možné viacerými spôsobmi:


 • Bakalárske práce: Obvykle sú zamerané na riešenie konkrétnej úlohy bez komplexného návrhu riešenia. Ide napr. o prieskum trhu, plánovanie, zlepšenie procesov, analýzu aktuálnej situácie a pod. Zadania prác sa registrujú najneskôr do konca septembra daného roka.
 • Projektová výučba v inžinierskom štúdiu: Ide o 3-semestrálny predmet, ktorého výstupom je riešenie alebo návrh riešenia. V rámci témy je vhodné spracovať aj diplomovú prácu. Na jednom projekte participuje cca 2-5 študentov. Témy sa zverejnia v januári v danom roku a na projekte sa začína pracovať v októbri daného roka.
 • Diplomové práce: Diplomová práca má zásadnú analytickú časť a v rovnakej miere sa sústredí na komplexné riešenie (návrh) definovaného problému. Zadania prác sa registrujú najneskôr do konca septembra daného roka.
 • Semestrálne práce a zadania na predmety: Je možné zadať témy semestrálnych prác na jednotlivé predmety v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Na vypracovaní sa podieľajú študenti podľa pravidiel v danom predmete: jednotlivec, skupina 2-4 študentov, celá študijná skupina (cca 20), celý ročník. Práce je vhodné zadať v septembri daného roka.

Kurzy, školenia a workshopy

Obsah kurzov a školení prispôsobujeme aktuálnym podmienkam ako aj požiadavkám zo strany odberateľa. Konkrétny obsah daného školenia, ako aj jeho formu, si je možné dohodnúť vopred. Rámcovo poskytujeme kurzy v týchto oblastiach:


 • Efektívny manažment
 • Personálny manažment a rozvoj ľudského kapitálu
 • Nové výzvy pre marketingové riadenie
 • Strategické myslenie a jeho rozvoj
 • Strategické riadenie podniku
 • Marketingové myslenie a práca s trhom
 • Inovačný manažment / Inovačný marketing
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Využitie IS/IKT pre riadenie podniku
 • Kurzy MS Office (word, powerpoint, excel, outlook...)

Analýzy, prieskumy, expertízy

Poskytujeme možnosť vypracovať metodologicky presné analýzy a prieskumu. Kvalitatívne i kvantitatívne prieskumy a analýzy. Prípadové štúdie. Expertízy a vyhodnotenie údajov. Návrhy postupov na základe získaných informácií. Rámcové oblasti:


 • Analýza a vyhodnotenie podnikových procesov
 • Prieskum trhu a jeho štatistické vyhodnotenie
 • Modelovanie a predikcia dát
 • Trendy v odvetví, trendy na trhu
 • Zákaznícke správanie + mystery shopping
 • Analýza konkurencie/odvetvia
 • Analýza podniku (BSC, SWOT, SPACE...)

Poradenstvo a consulting

V oblastiach, ktorým sa vedecky i prakticky venujú členovia katedry poskytujeme odborné poradenstvo a konzultačné služby. Rámcovo ide o:


 • Riadenie firmy a práca manažéra
 • Personálny manažment, problémy personálneho riadenia
 • Marketing
 • Feasibility study
 • Poradenstvo v oblasti IS/IKT
 • Partnerské vzťahy z dodávateľmi a odberateľmi
 • Organizačný audit - analýza potrieb rozvoja podniku a vzdelávania zamestnancov
 • Networking a klastreReferencie

ceit stz rkmc posta slcp zaict

zsk vtp spp bid doxxbet

ipsoft axasoft become